لطفا صبر کنید...

سیستم همکاری در فروش

فایل های کامپیوتری و دیجیتال ارزشمندی که تمامی افراد در طول دوران تحصیلی و کار حرفه ای خود، با آن ها برخورد یا آن ها را تولید نموده اند، معمولاً پس از استفاده در موقعیت موردنیاز، در کامپیوترها، آرشیو شده و قابل استفاده برای دیگران نمی  باشد.
نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com