لطفا صبر کنید...

مدیریت : ایمیل : admin@admin.com پسورد : 123456

کاربر 1 : ایمیل : user@user.com پسورد : useruser

کاربر 2 : ایمیل : user2@user2.com پسورد : user2user2

تغییرات در کاربران پیش فرض و مدیریت در نسخه پیشنمایش بسته می باشد.


نوشته شده اختصاصی توسط احمد حیدری baharskyinfo@gmail.com